Používanie stránky

Vyhľadávanie pomocou abecedného zoznamu

Abecedný zoznam je dvojúrovňový. Prvá úroveň pozostáva z radu tlačidiel označených písmenami slovenskej abecedy, druhá úroveň zoznamu z radu tlačidiel označených istým rozsahom abecedy, napr. Alf – Alt. Po voľbe ktoréhokoľvek z týchto tlačidiel sa zobrazia zodpovedajúce abecedne zoradené heslá. V prípade malých obrazoviek (napr. na smartfónoch) sa abecedný zoznam zobrazí až po kliknutí na príslušné pole. V tomto prípade je zoznam len jednoúrovňový.

Plnotextové vyhľadávanie

V hlavičke každej stránky sa nachádza pole Vyhľadať, do ktorého možno zadať slovo, viac slov alebo logický výraz. Vyhľadávajú sa všetky skloňované tvary zadaných slov, pričom ich možno uviesť s diakritikou alebo aj bez nej – nájdené výsledky sú v obidvoch prípadoch rovnaké. Ak bola vybraná položka abecedného zoznamu, vyhľadávanie je obmedzené na zvolený abecedný rozsah.

Príklady použitia:

teplo: vyhľadajú sa všetky heslá, ktoré obsahujú ľubovoľný tvar slova teplo.

teplo*: vyhľadajú sa všetky heslá obsahujúce ľubovoľný tvar slova, ktoré sa začína slovom teplo (teplo, teplota, teplotný, teplomilný, …).

slovinsko~: vyhľadajú sa všetky heslá, ktoré obsahujú ľubovoľný tvar slova podobného zadanému slovu. V uvedenom prípade sa vyhľadajú slová Slovensko, Slovinsko, slovenský, slovinský.

dom teplo: pri súčasnom zadaní dvoch alebo viacerých slov sa vyhľadajú všetky heslá, v ktorých sa vyskytuje aspoň jedno z nich (vo všetkých tvaroch). V uvedenom príklade budú vyhľadané všetky heslá, v ktorých sa vyskytuje slovo dom alebo slovo teplo.

dom -teplo: ak sa pred hľadané slovo vsunie znak -, vyhľadajú sa len tie heslá, v ktorých sa vyskytuje slovo dom, nevyskytuje sa však slovo teplo.

dom and teplo: pri zadaní logického výrazu pozostávajúceho z dvoch alebo z viacerých slov s logickou podmienkou and (a) sa vyhľadajú všetky heslá, v ktorých sa nachádzajú všetky slová súčasne.

"zdroj tepla": pri zadaní dvoch alebo viacerých slov v úvodzovkách sa bude vyhľadávať dané slovné spojenie, a to tiež vo všetkých tvaroch. Napr. pri zadaní uvedeného spojenia ("zdroj tepla") bude medzi výsledkami aj heslo, v ktorom sa nachádza napr. tvar zdrojom tepla.

"hlavný teplo"~n: pri súčasnom zadaní dvoch slov v úvodzovkách a vzdialenosti (~n) sa bude vyhľadávať táto dvojica slov, pričom sa medzi nimi môže nachádzať n iných slov. Napr. pri zadaní "hlavný teplo"~1 bude medzi výsledkami heslo, v ktorom sa nachádza napr. spojenie "hlavný zdroj tepla".

Skratky odboru

Mnohé heslá sú označené skratkou názvu súvisiaceho odboru, pričom táto skratka je uvedená kurzívou. V tomto kontexte sú použité nasledujúce skratky:

anat. v anatómii genet. v genetike novin. v novinárstve
antropol. v antropológii geod. v geodézii paleontol. v paleontológii
archeol. v archeológii geofyz. v geofyzike ped. v pedagogike
archit. v architektúre geogr. v geografii pedol. v pedológii
astron. v astronómii geochem. v geochémii politol. v politológii
balet. v balete, v tanci geol. v geológii poľnohosp. v poľnohospodárstve
ban. v baníctve geomorfol. v geomorfológii poľov. v poľovníctve
bioch. v biochémii hist. v histórii, v dejinách polygr. v polygrafii
biofyz. v biofyzike hud. v hudbe potrav. v potravinárstve
biol. v biológii hut. v hutníctve práv. v práve
biotechnol. v biotechnológii hydrol. v hydrológii psychol. v psychológii
bot. v botanike chem. v chémii reklam. v reklame
demogr. v demografii imunolog. v imunológii ryb. v rybárstve
div. v divadle inform. v informatike sociol. v sociológii
dopr. v doprave jaz. v jazykovede stav. v stavebníctve
drev. v drevárstve kartogr. v kartografii stroj. v strojárstve
ekol. v ekológii kož. v kožiarstve šport. v športe
ekon. v ekonómii kyb. v kybernetike tech. v technike
elektron. v elektronike kynol. v kynológii text. v textile
el.tech. v elektrotechnike lek. v lekárstve, v medicíne veter. vo veterinárstve
estet. v estetike lesn. v lesníctve vin. vo vinárstve
etnogr. v etnografii, v etnológii let. v letectve virol. vo virológii
farm. vo farmácii lit. v literatúre vodohosp. vo vodohospodárstve
filat. vo filatelii log. v logike voj. vo vojenstve
film. vo filmovom umení mat. v matematike výtv. vo výtvarnom umení
filoz. vo filozofii meteorol. v meteorológii zool. v zoológii
fotogr. vo fotografii mikrobiol. v mikrobiológii zootech. v zootechnike
fytopatol. vo fytopatológii mytol. v mytológii    
fyz. vo fyzike náb. v náboženstve

Skratky v etymológii

Etymológia (pôvod slova) sa uvádza pri jednoslovných záhlaviach (názvoch) vecných hesiel: v hranatej zátvorke (niekde za bodkočiarkou po výslovnosti) je spravidla uvedená skratka jazyka, z ktorého sa slovo prevzalo do slovenčiny. Ak vývoj prebiehal cez viaceré jazyky, poradie jazykov označuje znak >, t. j. ako prvý je uvedený východiskový jazyk a ako posledný jazyk, z ktorého sa slovo prevzalo do slovenčiny.

angl. angličtina hebr. hebrejčina rum. rumunčina
arab. arabčina hol. holandčina rus. ruština
bulh. bulharčina chorv. chorvátčina slov. slovenčina
čes. čeština jap. japončina slovin. slovinčina
čín. čínština lat. latinčina srb. srbčina
dán. dánčina maď. maďarčina špan. španielčina
egypt. egyptčina nem. nemčina švéd. švédčina
fr. francúzština nór. nórčina tur. turečtina
gr. gréčtina poľ. poľština ukr. ukrajinčina
gruz. gruzínčina port. portugalčina vl. m. vlastné meno

Skratky v mapách

I. Island (ostrov) Mts. Monts, Mountains (vrchy) pol. polostrov
Is. Islands (ostrovy) o. ostrov St. Saint, Sankt
j. jazero o.-vy ostrovy vodop. vodopád
Mt. Mont, Mount (vrch)

Ďalšie skratky

a i. a iné napr. napríklad str. stredný, stredne
ap. a podobne n. l. nášho letopočtu svet. svetový
a. s. akciová spoločnosť o. i. okrem iného tis. tisíc
atď. a tak ďalej pol. polovica t. j. to jest
a. v. augsburské vyznanie R. Roku (na začiatku vety) vl. m. vlastným menom
č. číslo resp. respektíve vých. východný, východne
juž. južný, južne sev. severný, severne zač. začiatok, začiatkom
mil. milión skr. skratka záp. západný, západne
ml. mladší spol. s r. o. spoločnosť s ručením obmedzeným zn. značka
mld. miliarda st. starší (za menom) zv. zväzok
m n. m. metrov nad morom stor. storočie